นายวันชัย นิลวงศ์
เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลการเกษตร

คู่มือประชาชน

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

:: เปิดการใช้งานเว็บด้วย IE ::

ศพก.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานเกษตรอำเภอ

อัพเดทเมื่อ 16 พ.ค. 2561

แนะนำสำนักงาน


ที่ตั้ง
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เลขที่ 8  ถนนสละชีพ  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
E-mail : prachuap@doae.go.th     เฟสบุ๊ค  www.facebook.com/kasetprachuap
 
กลุ่ม/ฝ่าย โทรศัพท์ โทรสาร E-mail
ฝ่ายบริหารทั่วไป 032-611235
032-602482
032-611235
032-602482
prachuap@doae.go.th
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 032-602161 032-611235
032-602482
prachuap01@doae.go.th
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 032-603877 032-611235
032-602482
prachuap02@doae.go.th
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 032-603876 032-611235
032-602482
prachuap03@doae.go.th
กลุ่มอารักขาพืช 032-602097 032-611235
032-602482
prachuap04@doae.go.th
 
 
  
ประวัติสำนักงาน
 
          ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2551 ได้ยุบกรมการข้าว และกรมกสิกรรม จัดตั้งเป็น
          “กรมส่งเสริมการเกษตร” เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2511 โดยมี ศ.ดร.ทำนอง สิงคาลวณิช เป็นอธิบดีคนแรก ส่งผลให้สำนักงาน
         ข้าวจังหวัดและสำนักงานกสิกรรมจังหวัดยุบไปด้วย และโอนข้าราชการและลูกจ้างขึ้นกับสำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
        ตั้งแต่ปี 2511 เป็นต้นมา


แผนพัฒนาการเกษตรของสำนักงาน